Oбщи условия за използване на сайта

 1. Предмет

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Кодексио“ ООД, ЕИК 205427773, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Изток, ул. Академик Методи Попов № 24А, и клиентите, наричани по-долу ползватели, на електронния магазин salesclub.pro, наричан по-долу „електронен магазин”.

ІІ. Данни за доставчика

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „Кодексио“ ООД
 2. Седалище и адрес на управление/упражняване на дейността: гр. София, ж.к. Изток, ул. Академик Методи Попов № 24А
 3. 3. Данни за кореспонденция: гр. София, ж.к. Изток, ул. Академик Методи Попов № 24А, e-mail: info@codexio.bg
 4. 4. Вписване в публични регистри: ЕИК 205427773
 5. Надзорни органи:

5.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

5.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG205427773

III. Характеристики на електронен магазин

Чл. 3. Електронен магазин е достъпен на адреса в Интернет salesclub.pro, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от електронния магазин стоки/услуги, включително следното:

 1. Да извършват законосъобразни действия за преглеждане на електронния магазин и използване на услугите за предоставяне на информация;
 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с електронния магазин чрез интерфейса на страницата на електронния магазин или чрез външни услуги на трети лица, достъпни в Интернет;
 3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките/услугите, предлагани от електронния магазин;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с електронния магазин, съгласно поддържаните от електронния магазин начини за разплащане.
 5. Да получават информация за нови стоки/услуги, предлагани от електронния магазин;
 6. Да преглеждат стоките/услугите, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на електронния магазин в Интернет;
 8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките/услугите, предлагани от „Кодексио“ ООД, за които е приложимо правото на отказ от договора;

Чл. 4. „Кодексио“ ООД доставя стоките/услугите и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките/услугите, предлагани от електронния магазин чрез интерфейса на „Кодексио“ ООД, достъпен на страницата salesclub.pro в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки/услуги, „Кодексио“ ООД се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки и да предостави определените от него чрез интерфейса услуги.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки/услуги съгласно условията, определени на сайта и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на сайта в Интернет.

(4) „Кодексио“ ООД доставя заявените от Ползвателите стоки/услуги в сроковете и при условията, определени от „Кодексио“ ООД на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката, ако е предвидена от „Кодексио“ ООД, се определя отделно и изрично от цената на стоките/услугите.

Чл. 6. (1) Ползвателят и „Кодексио“ ООД се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на плащане.

 1. Използване на електронен магазин

Чл. 7. (1) За да използва електронен магазин за сключване на договори за покупко-продажба на стоки/услуги, Ползвателят следва да избере една или повече от предлаганите стоки/услуги.

(2) С натискане на бутона за потвърждение на общите условия, политиката за лични данни и политиката на бисквитките на salesclub.pro, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, политика за лични данни и политика на бисквитките, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(3) При извършване на покупка Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни.

 1. Технически стъпки за сключване на договор за покупко-продажба

Чл. 9. (1) Ползвателите използват интерфейса на страницата на „Кодексио“ ООД и/или партньорски уеб сайт, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „Кодексио“ ООД стоки/услуги в електронния магазин.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между „Кодексио“ ООД и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта.

(4) Страна по договора с „Кодексио“ ООД е Ползвателят, заявил покупка на стока/услуга от сайта.

(5) „Кодексио“ ООД включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на приемането на общите условия чрез изявление в сайта на „Кодексио“ ООД. Договорът за покупко-продажба на стока/услуга се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на „Кодексио“ ООД.

(7) За сключването на договора за покупко-продажба на стока/услуга, Доставчикът или негов търговски партньор изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9) „Кодексио“ ООД предоставя стоките/услугите на Ползвателите и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с „Кодексио“ ООД по следната процедура:

– Посещаване на страницата на електронния магазин;

– Влизане в системата за извършване на поръчки на електронния магазин;

– Избиране на една или повече от предлаганите стоки/услуги на електронния магазин и добавянето им към списък със стоки за покупка;

– Предоставяне на данни за извършване на доставката, потвърждаване с код и приемане на условия;

– Избор на способ и момент за плащане на цената;

– Потвърждение на поръчката.

 1. Особени задължения на „Кодексио“ ООД. Защита на потребителите

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в електронен магазин, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките/услугите, предлагани от „Кодексио“ ООД са определени в профила на всяка стока/услуга на електронния магазин.

(2) Цената на стоките/услугите с включени всички данъци се определя от „Кодексио“ ООД в профила на всяка стока/услуга в сайта на електронен магазин.

(3) Стойността на евентуални пощенски и транспортни разходи, невключени в цената на стоките, се определя от „Кодексио“ ООД и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

– В профила на всяка една от стоките/услугите в сайта на електронен магазин на „Кодексио“ ООД;

– При избиране на стоките/услугите за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на „Кодексио“ ООД.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на „Кодексио“ ООД преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) „Кодексио“ ООД посочва условията за получаване на отделните стоки/услуги в сайта си.

(7) „Кодексио“ ООД или негов търговски партньор посочва, преди сключването на договора, общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки/услуги.

(8) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на електронния магазин или по електронна поща.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че „Кодексио“ ООД има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки/услуги и тяхната доставка.

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на „Кодексио“ ООД. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на „Кодексио“ ООД. Потребителите могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки/услуги, предоставени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
 2. за доставка на стоки/услуги, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
 6. за доставка на вестници, списания и други периодични издания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

(3) Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред „Кодексио“ ООД чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на „Кодексио“ ООД.

(4) В случай, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, „Кодексио“ ООД възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. „Кодексио“ ООД възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. „Кодексио“ ООД няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от „Кодексио“ ООД.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените от „Кодексио“ ООД стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до „Кодексио“ ООД чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на електронния магазин.

(8) Когато „Кодексио“ ООД не е предложило да прибере стоките само, то може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(9) “Кодексио” ООД не предлага на потребителите възможност за свободен отказ на вече закупена стока/услуга и връщане на осъществено плащане при вече сключен договор с търговси партньор на „Кодексио“ ООД, предлагащ конкретната стока/услуга.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката/услугата и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока/услуга поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на „Кодексио“ ООД и/или такъв на негов търговски пъртьор, освен ако стоките/услугите са поръчани в една доставка.

(2) В случай че потребителят и „Кодексио“ ООД не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките/услугите е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на електронния магазин и/или този на негов търговски партньор.

(3) Ако „Кодексио“ ООД не може да изпълни договора поради това, че вече не предоставя поръчаните стоки/услуги, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 16. (1) „Кодексио“ ООД предоставя стоките/услугите на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.

(2) Потребителят и „Кодексио“ ООД се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VII. Други условия

Чл. 17. „Кодексио“ ООД доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от „Кодексио“ ООД и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно „Кодексио“ ООД.

VIII. Защита на личните данни

Чл. 19. (1) „Кодексио“ ООД предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, „Кодексио“ ООД ще изпрати данните само на e-mail адрес, посочен от Ползвателите.

(3) „Кодексио“ ООД приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.

(4) Ползвателите се съгласяват, че „Кодексио“ ООД има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.

Чл. 20. Във всеки момент, „Кодексио“ ООД има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на действията, които е извършил в рамките на сайта.

 1. Изменение и достъп до общите условия

Чл. 21. Настоящите общи условия по всяко време могат да бъдат изменяни от „Кодексио“ ООД.

Чл. 22. „Кодексио“ ООД публикува тези общи условия на сайта на електронния магазин заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 1. Прекратяване

Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с „Кодексио“ ООД се прекратяват в следните случаи:

– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

– едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

– в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока/услуга, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки/услуги.

 1. Други условия

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До „Кодексио“ ООД

гр. София, ж.к. Изток, ул. Академик Методи Попов № 24А,  ЕИК 205427773

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

– сключване на договора – при договор за услуги;

– приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

Константин христов

Server1

Константин Христов е основател на компания за виртуални сървъри и сървъри под наем Server1. Той има 16 години опит в IT сферата като DevOPS мениджър и системен архитект като част от големи технологични компании опериращи в България и света, сред които хостинг дружества, интернет доставчици и международни web агенции.

 
Първоначално хостинг компанията Server 1 развива своята дейност на европейския пазар, а към настоящия момент използва натрупания know-how на местно ниво. Server1 предоставя на своите клиенти решения за онлайн магазини, уебсайтове и бизнеси с дигитално присъствие. Гарантира техническа обезпеченост на сайтове на клиентите си чрез иновативни технологии гарантиращи бърза скорост, непрекъсваем интернет, изцяло онлайн конфигурация, лесно скалиране, 100% използваемост на заделените ресурси и още редица технологии от ново поколение.

 
Преди да се насочи към предоставяне на хостинг решения, Константин има зад гърба си реализиран проект за системна администрация, изработване на частни сайтове, както и реализиране на сайтове с общественото значение предоставени безвъзмездно.

Галя Менова

HumanConsulting

Галя Менова притежава над 15 години опит в разработване и управление на проекти, финансирани от национални и европейски фондове. Завършила е „Публична администрация“ – магистър в Софийски университет „Св. Климент Охридски” и има дългогодишен опит в областта на европейското и българското законодателство, касаещо разходване на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Галя Менова има натрупан опит в управлението и обучението на екипи за разработване и отчитането на европейски проекти. Има опит в изготвяне и оценка на документи, свързани с провеждане на обществени поръчки, както и в изготвяне и управление на бюджети, бизнес планове, маркетингови и предпроектни проучвания на пазара.

 
Познава отлично националното и европейско законодателство в областта на европейското финансиране.
 
Галя Менова е собственик на HumanConsulting – консултантска компания с основна дейност подготовка и управление на проекти по различни финансиращи програми. Екипът на фирмата се състои от опитни експерти в различни области, с успешна практика в разработването, изпълнението и отчитането на проекти по европейски и други донорски програми и фондове.
 
Услугите са насочени към физически и юридически лица, както и общински администрации, търсещи решения за финансиране развитието на свои идеи или бизнес. Експертите на HumanConsulting имат богат опит и редица успешно реализирани проекти за водещи български компании и общини.
 
Фирмата има над 200 милиона евро привлечени средства за свои клиенти.
 
За контакти: 
Галя Менова
g.menova@humanconsulting.bg
0899/92 57 49
www.humanconsulting.bg
 

Пламен попов

Acronis

Пламен Попов е експерт по SEO и дигитален маркетинг с повече от 12 години опит в международно SEO, SEM, анализ на данни, специализира техническо SEO и поведение на потребителите. Планирането и стратегирането е една от най-опитните му страни.

 

Пламен е заемал редица мениджърски позиции в сферата на дигиталния маркетинг в международни компании като Kinguin, Internovus, Metrilo, Management Financial Group.

В момента е Head of Global SEO в Acronis, където наставлява и разширява екипа си. Пламен е един от официалните съдии в няколко световни конкурса като US Search Awards, Canada Search Awards, European Search Awards, UK Digital Growth и други.

Боян Москов

InteractiveOrb

Основател на:
– дигитална агенция InteractiveOrb с екип от 15 човека управляваща рекламен бюджет от около 6 милиона лева на година
– ConvertBuilder – софтуер, с който всеки сам може да създаде собствена продажбена фуния, онлайн магазин или уебсайт без нуждата от програмистки и дизайнерски умения
– академия за онлайн маркетинг и създаване на бизнеси Masterclass.bg, помогнала на над 6500 души да създадат и развият бизнеса си
– създател на най-голямата конференция за дигитален маркетинг в България за 2022г. – Marketing Hackers Conference
– издателство Москорп
– лектор във водещите бизнес конференции в България

Мартин Попов

Управител на дигиталната агенция Interactive Share.

Мартин Попов е управител на дигиталната агенция Interactive Share. Той има 19 години опит в дигиталния маркетинг и реклама и е един от водещите дигитални маркетингови експерти в България.


Повече от 14 години неговата компания е една от водещите дигитални агенции у нас. Фокусът и силата на агенцията е в реализирането на мащабни и интегрирани кампании в дигиталната среда, целящи повишаване на приходите на техните партньори.


През годините Мартин е участвал и организирал десетки конференции и семинари на тема дигитален маркетинг и реклама, бил е жури на редица конкурси и чест гост в телевизионни бизнес предавания.

Ивайло георгиев

Основател на Entrepreneurs Night Out

Ивайло Георгиев е основател на най-голямото нетуъркинг събитие в България – „Нощта на Предприемачите“. Има над 7 годишен опит в организацията на разнообразни бизнес събития и  изграждането на общности в различни социални канали.

 

Занимавал се е с внос и продажба на продукти от чужбина, развитие на Ирански ресторант, Co-working пространства, спомагал е за развитието на The Management Board и е заемал ръководна позиция в проект на CEO CLUB BULGARIA.

 

Зад гърба си има няколко проекта и на таз годишното издание на Sales Club Conference 2023г. ще бъде модератор на панелната ни дискусия за „Маркетинг и Комуникации“.

проф. Даниела Илиева

Преподавател, мениджър, професионален трейнър - консултант по Бизнес етикет и международен протокол и автор

Проф. д-р Даниела Илиева е преподавател, мениджър, професионален трейнър – консултант по Бизнес етикет и международен протокол и автор, който умело съчетава бизнес и академична кариера. 

 

Преподавател е във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), в Софийски университет “Св.Климент Охридски”, в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ) и в международния факултет на University of Sheffield. 

 

Проф. Илиева е и автор на няколко книги, като една от тях – “Комуникация НАвреме и НА място”, изследва задълбочено тенденциите в бизнес общуването, вербалната, невербалната, писмената и дигиталната комуникация, и разкрива разнообразие от ефективни комуникационни техники.

 

Проф. Илиева насочва фокуса към променящия се свят на общуването във формална и неформална среда и вярва, че общуването е отговорност – към себе си и към събеседника. Общуването е процес, а комуникацията диша и се развива. Всичко се променя, а промените в обществото, мисленето, тенденциите, нагласите, стойността на времето и динамиката на бизнеса, налагат промени и в начините на общуване. Тази промяна има своето отражение и в образованието и особено в отношенията между учител и ученик. 

 

Проф. Даниела Илиева притежава изключително богата експертиза в сферата на бизнес етикет и протокол, бизнес коучинг, бизнес комуникации, мениджмънт на бизнес процеси и проекти, междукултурни комуникации, презентационни умения и личностно развитие.

иван ганчев

HR Value

Иван Ганчев е бизнес треньор, провеждащ обучения през последните 13 години за екипи от 10 до 600 души. Сертифициран медиатор, НЛП Мастер практик, графичен фасилитатор, магистър HR и създател на YouTube канала HR Value, който създава по време на пандемията, за да остане близо до хората. Активно работи с LMS в няколко корпорации от създаване на съдържание и структура до провеждане на самите събития – online и „на живо“. Опитът му като Директор „Обучения“ е в организации във финансовия сектор, а сериозна част от вътрешните и външни клиенти – търговци и търговски структури. Също така е и разпален ентусиаст кулинар.

Кристиян Михайлов

Професионална асоциация по роботика и автоматизация

Кристиян Михайлов е съосновател и член на УС на Професионална асоциация по роботика и автоматизация (ПАРА). Неговата експертиза включва управление на комуникациите в ПАРА, организирането на най-големия форум по роботика у нас – Robotics Strategy Forum. Той участва като външен експерт в работната група на Министерството на иновациите и растежа, за превръщането на микроелектрониката в стратегически актив за основни промишлени вериги за създаване на стойност в страната. Кристиян е автор на годишния доклад за успехите на България по роботика и автоматизация. Активно работи за популяризацията на роботиката в българските производства, както и засилване ролята на техническите специалности в образованието чрез инициативите „PARA Robotics Incubator“ и “Иновациите срещат училището”.

Даниел Киряков

Mениджър „Комуникации и връзки с институциите“ на Американска търговска камара в България (AmCham)

Даниел Киряков, PMP, в момента е мениджър „Комуникации и връзки с институциите“ на Американска търговска камара в България (AmCham) и е съосновател на Център за анализи и кризисни комуникации (ЦАКК) заедно с доц. д-р Александър Христов и Любомир Аламанов. AmCham обединява над 300 членове, сред които са множество от американските брандове у нас и в ЮИЕ, както и редица български и мултинационални компании. Даниел отговаря за стратегическото позициониране на Камарата, както пред българските институции, така и за международните контакти, в т.ч. и с Търговската камара на САЩ и с мрежата AmChams in Europe (обединение на 46 камари от 44 държави в Европа и Евразия), където е координатор на Групата на комуникаторите. Той води и Работна група „Комуникации и КСО“ в AmCham.

 

Той има над 17 години опит в сферата на комуникациите, институционалните отношения и корпоративна социална отговорност, който е натрупал в сектор „Енергетика“ (компаниите-собственици на ТЕЦ „Марица-изток 3“ – Enel и ContourGlobal) и в минната индустрия (Българска минно-геоложка камара). Член е на БДВО и EACD. Член на Етичната комисия към БДВО (2014 – 2016) и неин председател (2016 – 2020), доброволец е към Фондация BCause и е част от завършилите Allianz Academy (от 2006 г.). Завършил е Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с две бакалавърски специалности – философия (2003 г.) и политология (2005 г.). Преминал е през редица обучения, в т.ч. и е сертифициран Project Management Professional. Средно образование завършва в ПМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора.

Udo Würtz

Deputy Chief Data Officer (CDO) of Fujitsu Platform Business

Udo Würtz is deputy Chief Data Officer (CDO) of Fujitsu Platform Business. In his function he advises customers at C-level (CIO, CTO, CEO,CDO, CFO) on strategies, technologies and new trends in the IT business. Udo Würtz is intensively involved in Fujitsu’s activities in the fields of artificial intelligence (AI), container technologies and the Internet of Things (IoT) and, as a Fujitsu Distinguished Engineer, gives lectures and live demos on these topics.

йонко чуклев

Финансов директор на Cardinal Bites

Йонко Чуклев е финансов директор на Cardinal Bites и председател на Професионална асоциация по роботика и автоматизация. Има опит в работа по проекти в Лондон и Ню Йорк, включително по разработване на нов продукт, планиране на продажбите и анализ на жизнения цикъл на продукта. Участва като анализатор в някои от водещите бизнес медии у нас.

елена Герганова

Консултант и Треньор Бизнес Развитие

Консултант и Треньор Бизнес Развитие

www.elenagerganova.com

Предприемач

Съосновател на www.ancestralsuperfoods.bg

Автор на книгата „Пътеводител за предприемачи“ Седем стъпки от идея в продукт

https://elenagerganova.com/lending/

Автор на Програмата Бизнес Развитие

 

Квалификации

 • Магистър по Икономика
 • Международна специализация по мениджмънт и управление на човешки ресурси
 • Сертифициран коуч
 • Немски, английски, испански

Марио Идризов

Project manager и Strategist в екипа на дигитална агенция Markademics

Марио Идризов е Project manager и Strategist в екипа на дигитална агенция Markademics.

За последните 2+ години успява да подпомогне за изграждането на млад екип управляващ успешни рекламни кампании във Фейсбук за редица проекти в САЩ, Европа, Австралия и България. 

Юлиян Манев

Управляващ партньор на застрахователен брокер Алиант

Юлиян е водещ специалист в областта на финансовото и търговско застраховане в България. Той има над 15 години опит в сферата на финансите и застраховането, последните 10 от които заема ръководни позиции в някои от водещите български и европейски застрахователни компании. От 2021 год. е управляващ партньор на застрахователен брокер Алиант /бивш Синергон Инс/, чиято собственост придобива същата година. Той и неговият екип партнират с 1000+ частни компании и публични организации – много от тях лидери в своите индустрии – помагайки им да оптимизират своите оперативни и търговски резултати чрез ефективни решения за управление на риска.

Милена Стойчева

Изпълнителен директор на JA Bulgaria

Милена Стойчева е изпълнителен директор на Junior Achievement Bulgaria (JA Bulgaria), както и съосновател на дъщерната компания на JA – The Edge: R&BD, които имат споделената мисия да подпомагат развитието на старт-ъп културата в България. Милена вярва, че предприемаческото образование е ключът към едно по-прогресивно общество, в което младите хора реализират талантите си и сами градят бъдещето си.

 

Г-жа Стойчева е била и председател на Глобалния съвет на страните-членки на световната организация на JA – JA Worldwide, която за втори пореден път получава номинация за Нобелова награда за мир за 2022 г. и 2023г., а също и старши експерт на тема висше образование към JA Europe.

 

Тя е първият Декан по студентски въпроси на Американския университет в България, а в момента преподава иновации и предприемачество като гостуващ професор към Европейския институт за иновации и технологии.

 

Милена е носител на редица награди, сред които: наградата за женско лидерство на Посолството на САЩ в България, както и най-високата индивидуална награда за глобално лидерство на JA Worldwide „Soraya Salti” за 2021 г., връчена ѝ в знак на признание за оказване на обществено въздействие чрез икономическо овластяване.

 

Към момента Милена е член на Борда на „Европейски форум за жени новатори“ и работи активно за засилване на ролята на жените предприемачи в създаването на устойчиви и инклузивни иновационни екосистеми. Тя също е Интерим директор за иновации и трансформация към EIT Culture & Creativity.

Христо Петров

Управляващ партньор в Голдън Вижън

Христо Петров е предприемач с над 15 г. опит в аутсорсинг индустрията. Управлява счетоводна къща Голдън Вижън, която има много голям опит в обслужването на съвременни бизнеси – онлайн търговци, програмисти, дизайнери, фрийлансъри, дигитални агенции и други. Христо е сред организаторите на протести пред Министерството на финансите през 2020 г. срещу Наредба Н-18, която по това време спъваше дейността на много предприемачи.

Емил Вагенщайн

Ozone.bg

Емил Вагенщайн е вторият служител, нает в Ozone.bg. В компанията е от началото на 2008 г., като независимо от формалната си позиция, която се променя през годините, остава активен участник в изграждането на уебсайта, оперативните процеси и технологичните разработки на групата.

 

От 2017 г. година Емил ръководи маркетинга на Ozone.bg. Отговорен е за цялостната стратегия на бранда и неговите проявления в онлайн и офлайн пространството. Управлява и другите брандове на групата – Pulsar Games и Baby.bg.

Елица Стоилова

СЕО, Umni.bg

Елица Стоилова е съосновател и управител на безкодовата платформа Umni.bg за чатботове с разговорен изкуствен интелект. 

 

Елица има зад гърба си над 20 години опит в хотелиерството и туризма – Турция, Тунис, Мароко, Марианските острови в Тихия океан (17 години), и у нас. Над 10 години е била консултант по маркетинг на дестинацията на Туристическата организация на Марианските о-ви (ТОМО), за което има 2 правителствени отличия от ТОМО. 

 

Опитът на Елица в туризма – индустрия, силно зависеща от качествената и навременна комуникация между персонала и клиентите, я мотивира днес да помага на бизнеси от различни индустрии да използват AI чатбот там, където човекът до сега го заместваше.

 

Платформата Umni.bg позволява на екипа на бизнеса да създава, управлява и тренира AI чатбот за сайта на бизнеса бързо и лесно, без технически знания и умения. С умен дигитален асистент на сайта, поддържан на платформата, бизнесът може:

– да увеличи продажбите, 

– да направи маркетинга на компанията още по-интересен и привлекателен, 

– да спечели клиентите – нощни птици (между 35% и 45% от потребителите), 

– да оптимизира работата на персонала като автоматизира рутината, 

– да спести средства и ресурси, 

– да събира клиентски данни от първа и нулева страна, 

– да създаде интерактивно преживяване на клиентите чрез игровизация

– да надгради сайта с динамично интерактивно съдържание и СТА … 

и още много други ползи и възможности, които предоставя един AI чатбот. 

 

В платформата е заложена интеграция с GPT, speech-to-text/text-to-speech, динамичен модул за форми и други ключови функционалности.

 

Мисия на екипа на Umni.bg е да направи разговорния AI лесен за използване и достъпен за всеки бизнес.

 

През Март’23 Umni.bg спечели 1-во място в глобално състезание за дигитални решения за островни дестинации на Световната Туристическа Организация към ООН (UNWTO).

 

Umni.bg беше финалист на 1-то у нас ТВ състезание за стартъпи „Дръзките“ на BloombergTV Bulgaria (Дек.’22). 

генчо керезов

Столична община

Генчо Керезов е завършил Международни икономически отношения в София. През 2017 г. стартира последната фаза на следването си в MIB Trieste School of Management, където завършва магистър по застраховане и управление на риска. Работил е в IT сектора I като ръководител на Академия Allianz Bulgaria, има опит в дигитализиране на управленските процеси, отговарял е за внедряването на дигитална система за управление на екип от 1 000 души.

 

Между 2018 и 2020 година е управляващ партньор в дигитална агенция. От септември 2020 е назначен за заместник кмет на Столична община по направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“. Пряко отговорен за успешната реализация на Системата за електронно кандидатстване и записване на деца в ясли, детски градини и в първи клас, „Пясъчник за иновативни решения“, Електронна система за смяна на адресната регистрация.

 

Активно работи по изпълнението на Плана за действие на Стратегията за дигитална трансформация на София, създаването на дигитален двойник на общината и цялостната трансформация на административните процеси в общината и миграцията им към другите градове.

 

– ЕИБ и Дирекция “Дигитализация, иновации и инвестиционно развитие” започнаха работа по първо по рода си приложение на таксономията ( ESG рамката за градовете на Европа) на София ( първата столица в Европа, която разработва таксономичен анализ). Идентифицирани бяха 6 проекта, като вече се работи по изграждането на Център за данни за събиране и управление на всички данни, които градът генерира. Пълна информация за всички Net Zero разработки.

– Благодарение на полезните практики и опита, натрупани покрай разработването и стартираното приложение на таксономията в столицата, ЕК избра София като един от 100-те града, които ще участват в Мисията на ЕС за климатично неутрални и интелигентни градове на бъдещето до 2030 г. Градът ще трябва да изпълни конкретни ангажименти за намаляването на въглеродния му отпечатък, за което ще получава и помощ. Отключва се достъп до допълнително финансиране и възможност за присъединяване към големи иновационни дейности и пилотни проекти. Подробна информация

 

– София стана първият град с инсталации на фотоволтаици по покривите на детски градини и училища. Подробна информация тук и тук

 

– С това стартира дългосрочна рамка, с която всички обществени сгради ще се сдобият със собствени екологични източници на енергия. По този начин се стартира по-широката линия за Net Zero София, с която целта  е максимално много да се наложат алтернативни източници на енергия, които да компенсират по-сериозен порцион от консумацията на енергия на сградите.

 

– CC4DR – Cities coalition for digital rights. София, Брюксел, Дъблин и Тирана бяха избрани да създадат съвместно цялата Рамка за управление на цифровите права за ЕС. След пилотната фаза, ръководствата на четирите града повишават капацитета за насърчаване на цифровите права в местен контекст и споделят знанията с градове от цял свят.

 

– София се издигна в международната класация “fDi Intelligence” за Европейски градове и региони на бъдещето 22/23. Оценявани по пет различни критерии, над 500 локации станаха част от проучването. София беше отличена на челните позиции във всички категории. 

 

– Под ръководството на Керезов София стана съосновател на Европейския цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) за големи данни, високоскоростни изчисления и изкуствен интелект, създаден с цел да повиши конкурентоспособността и бизнес потенциала на МСП, индустрията и обществото в Югозападния регион на България чрез подпомагане на цифровата трансформация и обединяване на съществуващата инфраструктура, ноу-хау, технологии и експертиза в областта. Хъбът ще предлага обслужване „на едно гише“, съобразено с икономиката на региона, спецификата на екосистемата и нуждите на компаниите и обществото.

 

– Столичната община е партньор в изграждането на първия у нас “Цифров двойник на града“ съвместно с института GATE. Първият цифров двойник на София ще е на територията на район Лозенец и ще бъде валидиран в три пилотни сценария – градско планиране, качество на въздуха и публичен транспорт.

Светлин Наков

Software University

Д-р Светлин Наков е вдъхновител на хиляди млади хора по пътя им към професията “софтуерен инженер”. Той има 20-годишен опит като софтуерен инженер, ръководител на софтуерни и ИТ проекти, преподавател по информационни технологии, програмиране и разработка на софтуер, ИТ консултант, предприемач и разработчик на уеб, мобилни, настолни и сървърни приложения. Мечтата му е да направи България силициевата долина на Европа. 

Георги ташев

Co-Founder Castelio ERP

Георги започва своята ИТ кариера още през 2015, преминавайки през няколко роли, достигайки високо ниво в менажирането на процеси. Натрупаните знания от проведените обучения той успешно имплементира в онлайн бизнесите си като дефиниране, автоматизация и подобряване на работния процес е неговата страст. Георги вярва и е твърдо решен,че ще направи България едно по-добро място за e-commerce посредством Cloud базирания софтуер Castelio ERP.”

николай добрев

Co-Owner Castelio ERP

Николай Добрев e един от основателите на Castelio и Sales Director на компанията. Човек с дългогодишен опит в онлайн търговията и дигиталния маркетинг, изграждането и управлението на търговски екипи и процеси.

 

По oбразование e бакалавър по Бизнес администрация, магистър по Финансов мениджмънт от УНСС, също така е завършил и магистърска програма по дигитален маркетинг.

 

Притежава над 10 години корпоративен опит в B2B продажбите на продукти и услуги в няколко международни компании в сферата на човешките ресурси и FMCG сектор.

 

В момента също така е собственик и управител на няколко успешни онлайн магазина в различни сфери, както и съдружник в дигитална маркетинг агенция.

Ник Чакъров

Основател на обществото the eCommerce Masters

Автор на книгата “Онлайн Бизнес От Нулата”, основател на обществото с над 7500 души the eCommerce Masters, с над 50 000 продажби в България, Европа и САЩ помага на хората да започнат да продават успешно онлайн.

веселин георгиев

Управляващ партньор Plan A и b2b Team

Веселин Георгиев е предприемач и специалист по информационни технологии с над 18 годишен опит в разработката на бизнес софтуерни решения. Управляващ партньор на b2b Team, компания ексклузивен представител на Company Guru в България и Управляващ партньор и Технически директор на софтуерната компания Plan A.

Борис Христов

Основател на 356labs

Борис е основател на бутикова презентационна агенция 356labs и най-голямата конференция за премиум презентационни умения в света – Present to Succeed. Той е изнесъл презентации с най-висок рейтинг в повече от 30 страни по света по теми, вариращи от разказване на истории и дизайн на слайдове до публично говорене. Той и неговата екипна работа за марки като Uber, Mastercard, Pernod Ricard и много други им помагат да пишат, проектират и предоставят наистина ефективни презентации, а отскоро – също и виртуални и хибридни събития.