Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

 

I. Обща информация

Настоящата Политика за защита на личните данни предоставя информация относно събирането, обработването и опазването на личните Ви данни, получени във връзка с ползване на salesclub.pro.

За въпроси и връзка с „Кодексио“ ООД: гр. София, ул. „Академик Методи Попов“ № 24А, e-mail: info@codexio.bg

За подробна информация относно защитата на личните данни, също така за подаване жалби и сигнали можете да се свържете с Комисията за защита на лични данни: гр. София, бул. „Цветан Лазаров“ № 2, тел. 02 9153580, e-mail: kzld@cpdp.bg.

Ползвайки услугите на salesclub.pro Вие се съгласявате със събирането, използването и обработката на Вашите лични данни съгласно настоящата политика и Регламент (ЕС) 2016/679.

Стоките и услугите предлагани от „Кодексио“ ООД посредством електронния сайт salesclub.pro са предназначени за пълнолетни лица навършили 18 години.

Предоставятено на личните Ви данни за ползване на salesclub.pro е доброволно. В случай, че откажете да предоставите необходимите лични данни на „Кодексио“ ООД, Вие се отказвате от възможността да закупите стока или ползвате услуга на нашата електронна платформа.

„Кодексио“ ООД не носи отговорност за обработването на лични данни на сайтове, към които salesclub.pro има външни препратки.

Настоящата Политика за защита на личните данни е неразделна част и допълва Политиката за употреба на бисквитки и Общите условия на сайта salesclub.pro.

 

II. Начини за събиране на лични данни

Събиране на лични данни, предоставени от потребители на сайта чрез изричното им съгласие.

Автоматично събиране на лични данни, получени посредством използване на „бисквитки“ и други сходни технологии.

Събиране на данни, получени от трети лица: доставчици на реклама, анализи, информация в резултат от търсене, базирани извън ЕС; доставчици на технически разплащателни и доставни услуги и др.

 

III. Субекти на лични данни и видове обработвани данни

Посетител е всяко лице, което e заредило в уеб браузъра си страница на salesclub.pro.

Видовете данни, които подлежат на обработване са: местонахождение на посетителя, извършени действия от посетителя в salesclub.pro, предпочитания на посетителя, вида на използвания браузър/устройство, информация, съдържаща се в “бисквитки”.

Обработването се извършва за: водене на статистика за посещаемостта на salesclub.pro, усъвършенстване на функционалностите в на salesclub.pro, маркетингови цели.

Данните се съхраняват до изтичане на предвидената валидност на дадена „бисквитка“ или до изтриването ѝ от посетителя.

Потребител, които е страна по договор за покупко-продажба с „Кодексио“ ООД е всеки посетител, който чрез функционалностите на salesclub.pro закупи стока/услуга в сайта.

Видовете данни, които подлежат на обработване са: имена, адрес, телефонен номер, е-mail адрес, IP адреси, информация за извършени покупки и действия от потребителя в salesclub.pro.

Обработването се извършва за: предоставяне на възможност за осъществяване на правни сделки в  salesclub.pro.

Данните се съхраняват 10 години след последната извършена покупка от потребителя, които е страна по договор за покупко-продажба с „Кодексио“ ООД.

Търговски партньор на „Кодексио“ ООД е всяко лице-търговец по смисъла на Търговския закон, предлагащо стоки и/или услуги посредством методите на продажби в  salesclub.pro.

Видове данни, които подлежат на обработване: имена, ЕГН/ЛНЧ, Адрес, E-mail адрес, Телефонен номер и др.

Цели на обработването: извършване търговска дейност между „Кодексио“ ООД и търговски партньори по силата на договори и други правоотношения.

Данните се съхраняват 10 години.

С оглед пълноценното предлагане на услуги в salesclub.pro е възможно споделяне на личните Ви данни със следните лица: държавни органи, куриерски компании, професионални консултанти (счетоводители, одитори, адвокати, банки, застрахователни компании) и др. Възможно е да бъдат споделени частични данни при възникнало правоотношение между  потребител, който е страна по договор за покупко-продажба с „Кодексио“ ООД и търговски партньор на дружеството, явяващ се съвместен администратор на предоставените данни.

„Кодексио“ ООД не събира информация относно: раса, етническа принадлежност, религиозни и философски убеждения, сексуална ориентация, сексуален живот, политически възгледи, членство в синдикални организации, здравословно състояние, генетични и биометрични данни, наказателни присъди и престъпления.

В рамките на salesclub.pro може да е налично съдържание, което препраща към външни уеб страници, собственост на трети лица. В случай, че решите да посетите подобни сайтове, „Кодексио“ ООД не отговаря за политиките, съдържанието и процеса на тяхното функциониране.

 

IV. Бисквитки
Страниците на salesclub.pro използват „бисквитки“ за съхранение на данни. Можете да настроите браузъра си да откаже изцяло или частично „бисквитките“. За повече информация, моля, прочетете нашата Политика на бисквитките.

 

V. Сигурност на данните

„Кодексио“ ООД е предприело необходимите мерки за защита на Вашите лични данни с цел предотвратяването на неправомерно осъществени ползване, промяна, унищожаване, разкриване, достъп, случайно изгубване и др.

Сайтът salesclub.pro не съхранява номера на банкови карти. Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством посреднически онлайн разплащателни системи, гарантиращи сигурността им.


VI. Вашите права

Ако при използване на salesclub.pro обработваме Ваши лични данни, имате право на достъп до тях, право на корекция, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на възражение срещу обработването, право на преносимост на данни към друг администратор (при изразено от Вас съгласие). При упражняване на изброените права може да се наложат допълнителни мерки от наша страна за потвърждаване на самоличността Ви.

Политика относно „Бисквитки“ („Cookies“)

В допълнение към информацията, която Вие сами предоставяте в различните форми, Ви уведомяваме, че използваме „Бисквитки“ („Cookies“), за да оптимизираме и актуализираме уебсайта си и по този начин да предоставим една добра и съобразена с нуждите Ви интернет услуга. Данните, които получаваме, чрез употребата на „Бисквитки“ в нашия сайт, никога не разкриват лична информация, от която може да се установи самоличността Ви. 

 

„Бисквитки“ представляват текстови файл, който се съхранява на дигиталното Ви устройство и/или се извличат чрез Вашия браузър на хард диска на устройството, което използвате. Те позволяват да се “помнят” потребителските действия или предпочитания при работа в интернет. Повечето браузъри поддържат бисквитки. Потребителите могат да настроят своите браузъри, така че бисквитките да не бъдат запомняни или да бъдат изтрити в определен момент.  

 

I. Използване на „Бисквитки“ 

 

1. Ние използваме бисквитките за да:

1.1. Да запомним потребителските предпочитания;

1.2. Да се установи колко пъти даден посетител е посетил уебсайта;

1.3. Да се установи времетраенето на дадено посещение на уебсайта.

2. „Бисквитки“ могат също да бъдат използвани за онлайн поведенческа целева реклама, за показване на реклами, свързани с нещо, което потребителят вече е търсил.

3. Използването на „Бисквитки“ ни помага да следим посещаемостта на нашия сайт и да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него  – бисквитки на Google Analytics. Тези „Бисквитки“ не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте го посетили през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизация на IP адресите. 

4. Използваме Facebook Pixel с цел събиране статистическа информация за посещенията на нашия сайт, която ни е необходима за пазарни проучвания. Събраните по този начин данни са анонимни за нас т.е. ние не получаваме информация за самоличността на потребителите.

5. Тъй като, данните се съхраняват и обработват от Facebook, прилагаме линк към политиката за поверителност и защита на личните данни на Facebook и предлаганите от  него продукти, функционалности и инструменти:  https://www.facebook.com/about/privacy.

6. Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, TikTok, YouTube, Instagram и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. Кодексио ООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с тях.

7. Ние Ви благодарим за доверието и Ви уверяваме, че спазваме изискванията при обработването на лични данни на физически лица и тяхната защита, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни.

 

II. Категории получатели на личните данни 

 

8. Кодексио ООД не  предава на други организации (получатели) част или всички лични данни, обработени след посещението на сайта.

 

III. Срок на съхранение на личните данни 

 

9. Ние съхраняваме Вашите лични данни за срок, не по-дълъг от необходимото за целите, за които ги обработваме. 

10. След изтичането на този срок, изтриваме и унищожаваме всички Ваши данни, без ненужно забавяне. 

11. Кодексио ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на целите, за които ги обработваме.

 

IV. Сигурност на данните

 

12. Ние сме въвели подходящи технически и организационни мерки, за да предотвратим инцидентна загуба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на лични данни.  Изградили сме и поддържаме Система за защита на личните данни. Оправомощени служители обработват лични данни, само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност. В случай на нарушение на сигурността на личните данни ще изпълним незабавно процедурите, предвидени в Системата за защита на личните данни. Без ненужно забавяне и когато това е осъществимо — не по-късно от 72 часа след като сме разбрали за него, ще уведомим за нарушението на сигурността на личните данни надзорния орган и субектите на данни.

 

V. Права на субекта на лични данни

 

13. Ние ще Ви предоставим, при заявено искане, всякаква информация, която се отнася до обработването на данните в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език.

14. Вашите права при обработването и съхранението на личните Ви данни са:

14.1. Право на информация и достъп;

14.2. Право на корекция на данните;

14.3. Право на изтриване на данните;

14.4. Право на ограничаване на обработката на данни;

14.5. Право на преносимост на данните;

14.6. Право на възражение;

14.7. Право на подаване на жалба до надзорния орган.

15. В случай на нарушаване на правата Ви, съгласно законодателството за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до надзорния орган:

 

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Седалище и адрес на управление: 

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2

 

Данни за кореспонденция:

имейл:  kzld@cpdp.bg

 

ВАЖНО! За да подадете по електронен път жалба до КЗЛД (на електронната поща на КЗЛД), жалбата трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис. КЗЛД не разглежда жалби, сканирани и подадени на електронната поща на КЗЛД, които не са подписани с квалифициран електронен подпис.

Промени в политиката за защита на личните данни.

 

Кодексио ООД може да променя тази Политика по всяко време. Всички промени ще бъдат незабавно сведени до знанието на лицата, които засягат. 

 

Даниел Киряков

Mениджър „Комуникации и връзки с институциите“ на Американска търговска камара в България (AmCham)

Даниел Киряков, PMP, в момента е мениджър „Комуникации и връзки с институциите“ на Американска търговска камара в България (AmCham) и е съосновател на Център за анализи и кризисни комуникации (ЦАКК) заедно с доц. д-р Александър Христов и Любомир Аламанов. AmCham обединява над 300 членове, сред които са множество от американските брандове у нас и в ЮИЕ, както и редица български и мултинационални компании. Даниел отговаря за стратегическото позициониране на Камарата, както пред българските институции, така и за международните контакти, в т.ч. и с Търговската камара на САЩ и с мрежата AmChams in Europe (обединение на 46 камари от 44 държави в Европа и Евразия), където е координатор на Групата на комуникаторите. Той води и Работна група „Комуникации и КСО“ в AmCham.

 

Той има над 17 години опит в сферата на комуникациите, институционалните отношения и корпоративна социална отговорност, който е натрупал в сектор „Енергетика“ (компаниите-собственици на ТЕЦ „Марица-изток 3“ – Enel и ContourGlobal) и в минната индустрия (Българска минно-геоложка камара). Член е на БДВО и EACD. Член на Етичната комисия към БДВО (2014 – 2016) и неин председател (2016 – 2020), доброволец е към Фондация BCause и е част от завършилите Allianz Academy (от 2006 г.). Завършил е Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с две бакалавърски специалности – философия (2003 г.) и политология (2005 г.). Преминал е през редица обучения, в т.ч. и е сертифициран Project Management Professional. Средно образование завършва в ПМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора.

генчо керезов

Столична община

Генчо Керезов е завършил Международни икономически отношения в София. През 2017 г. стартира последната фаза на следването си в MIB Trieste School of Management, където завършва магистър по застраховане и управление на риска. Работил е в IT сектора I като ръководител на Академия Allianz Bulgaria, има опит в дигитализиране на управленските процеси, отговарял е за внедряването на дигитална система за управление на екип от 1 000 души.

 

Между 2018 и 2020 година е управляващ партньор в дигитална агенция. От септември 2020 е назначен за заместник кмет на Столична община по направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“. Пряко отговорен за успешната реализация на Системата за електронно кандидатстване и записване на деца в ясли, детски градини и в първи клас, „Пясъчник за иновативни решения“, Електронна система за смяна на адресната регистрация.

 

Активно работи по изпълнението на Плана за действие на Стратегията за дигитална трансформация на София, създаването на дигитален двойник на общината и цялостната трансформация на административните процеси в общината и миграцията им към другите градове.

 

– ЕИБ и Дирекция “Дигитализация, иновации и инвестиционно развитие” започнаха работа по първо по рода си приложение на таксономията ( ESG рамката за градовете на Европа) на София ( първата столица в Европа, която разработва таксономичен анализ). Идентифицирани бяха 6 проекта, като вече се работи по изграждането на Център за данни за събиране и управление на всички данни, които градът генерира. Пълна информация за всички Net Zero разработки.

– Благодарение на полезните практики и опита, натрупани покрай разработването и стартираното приложение на таксономията в столицата, ЕК избра София като един от 100-те града, които ще участват в Мисията на ЕС за климатично неутрални и интелигентни градове на бъдещето до 2030 г. Градът ще трябва да изпълни конкретни ангажименти за намаляването на въглеродния му отпечатък, за което ще получава и помощ. Отключва се достъп до допълнително финансиране и възможност за присъединяване към големи иновационни дейности и пилотни проекти. Подробна информация

 

– София стана първият град с инсталации на фотоволтаици по покривите на детски градини и училища. Подробна информация тук и тук

 

– С това стартира дългосрочна рамка, с която всички обществени сгради ще се сдобият със собствени екологични източници на енергия. По този начин се стартира по-широката линия за Net Zero София, с която целта  е максимално много да се наложат алтернативни източници на енергия, които да компенсират по-сериозен порцион от консумацията на енергия на сградите.

 

– CC4DR – Cities coalition for digital rights. София, Брюксел, Дъблин и Тирана бяха избрани да създадат съвместно цялата Рамка за управление на цифровите права за ЕС. След пилотната фаза, ръководствата на четирите града повишават капацитета за насърчаване на цифровите права в местен контекст и споделят знанията с градове от цял свят.

 

– София се издигна в международната класация “fDi Intelligence” за Европейски градове и региони на бъдещето 22/23. Оценявани по пет различни критерии, над 500 локации станаха част от проучването. София беше отличена на челните позиции във всички категории. 

 

– Под ръководството на Керезов София стана съосновател на Европейския цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) за големи данни, високоскоростни изчисления и изкуствен интелект, създаден с цел да повиши конкурентоспособността и бизнес потенциала на МСП, индустрията и обществото в Югозападния регион на България чрез подпомагане на цифровата трансформация и обединяване на съществуващата инфраструктура, ноу-хау, технологии и експертиза в областта. Хъбът ще предлага обслужване „на едно гише“, съобразено с икономиката на региона, спецификата на екосистемата и нуждите на компаниите и обществото.

 

– Столичната община е партньор в изграждането на първия у нас “Цифров двойник на града“ съвместно с института GATE. Първият цифров двойник на София ще е на територията на район Лозенец и ще бъде валидиран в три пилотни сценария – градско планиране, качество на въздуха и публичен транспорт.

веселин георгиев

Управляващ партньор Plan A и b2b Team

Веселин Георгиев е предприемач и специалист по информационни технологии с над 18 годишен опит в разработката на бизнес софтуерни решения. Управляващ партньор на b2b Team, компания ексклузивен представител на Company Guru в България и Управляващ партньор и Технически директор на софтуерната компания Plan A.

Жанет Найденова

Председател на Управителния съвет на Българска Е-комерс Асоциация

Жанет Найденова e собственик на JNN Консулт ЕООД, първата маркетинг консултантска агенция, учредена през 1999 г., специализирана в областта на технологиите, дигиталния и интегрирания маркетинг, маркетинг агенция на Gartner за България. Притежава над 30 годишен професионален опит в областта на ИТ и маркетинга, 8 от които – в световна FORTUNE 500 компания, достигайки позиция маркетинг директор за ЕМЕА (Европа, Африка и Близкия Изток).


Найденова е маркетинг консултант на SEED (Southeast Europe Enterprise Development) – донорска организация на IFC (International Funds Corporation) към Световната банка, спечелил наградата “Най-добър консултант за Югоизточна Европа”, ICT маркетинг експерт на Европейския съюз. Тя е първият преподавател по Интернет маркетинг в СУ, магистърска програма по е-бизнес, първият сертифициран Магистър по Guerrilla Marketing в света, издател на множество ‘White Papers” в областта на технологиите, член е на Българска Асоциация по Маркетинг, съучредител на Асоциация на малките и средните предприятия България, Председател на Управителния съвет на Българска Уеб Асоциация в периода 2006-2007 г., Председател на “Интерактив Адвъртайзинг Бюро България” (IAB България) в периода 2009-2014 г. и съучредител и Председател на Управителния съвет на Българска Е-комерс Асоциация (www.beabg.com).

Ник Чакъров

Основател на обществото the eCommerce Masters

Автор на книгата “Онлайн Бизнес От Нулата”, основател на обществото с над 7500 души the eCommerce Masters, с над 50 000 продажби в България, Европа и САЩ помага на хората да започнат да продават успешно онлайн.

николай добрев

Co-Founder Castelio ERP

Николай Добрев e един от основателите на Castelio и Sales Director на компанията. Човек с дългогодишен опит в онлайн търговията и дигиталния маркетинг, изграждането и управлението на търговски екипи и процеси.

Георги ташев

Co-Founder Castelio ERP

Георги започва своята ИТ кариера още през 2015, преминавайки през няколко роли, достигайки високо ниво в менажирането на процеси. Натрупаните знания от проведените обучения той успешно имплементира в онлайн бизнесите си като дефиниране, автоматизация и подобряване на работния процес е неговата страст. Георги вярва и е твърдо решен,че ще направи България едно по-добро място за e-commerce посредством Cloud базирания софтуер Castelio ERP.”

Светлин Наков

Software University

Д-р Светлин Наков е вдъхновител на хиляди млади хора по пътя им към професията “софтуерен инженер”. Той има 20-годишен опит като софтуерен инженер, ръководител на софтуерни и ИТ проекти, преподавател по информационни технологии, програмиране и разработка на софтуер, ИТ консултант, предприемач и разработчик на уеб, мобилни, настолни и сървърни приложения. Мечтата му е да направи България силициевата долина на Европа. 

Елица Стоилова

Umni.bg

Елица Стоилова е съосновател и управител на безкодовата платформа Umni.bg. 

 

Елица има зад гърба си над 20 години опит в хотелиерството и туризма – Турция, Тунис, Мароко, Марианските острови в Тихия океан (17 години), и у нас. Над 10 години е била консултант по маркетинг на дестинацията на Туристическата организация на Марианските о-ви (ТОМО), за което има 2 правителствени отличия от ТОМО. 

Опитът на Елица в туризма – индустрия, силно зависеща от качествената и навременна комуникация между персонала и клиентите, я мотивира днес да помага на бизнеси от различни индустрии да използват чатбот с разговорен изкуствен интелект там, където човекът до сега го заместваше.

 

Платформата Umni.bg позволява на екипа на бизнеса да създава, управлява и тренира AI чатбот за сайта на бизнеса бързо и лесно, без технически знания и умения. С умен дигитален асистент на сайта, поддържан на платформата, бизнесът може:

– да увеличи продажбите, 

– да направи маркетинга на компанията още по-интересен и привлекателен, 

– да спечели клиентите – нощни птици (между 35% и 45% от потребителите), 

– да оптимизира работата на персонала като автоматизира рутината, 

– да спести средства и ресурси, 

– да събира клиентски данни от първа и нулева страна, 

– да създаде интерактивно преживяване на клиентите чрез игровизация… 

и още много други ползи и възможности, които предоставя един AI чатбот. 

 

Мисия на екипа на Umni.bg е да направи разговорния AI лесен за използване и достъпен за всеки бизнес.

 

Уъркшоп

„AI чатбот за сайта – от А до Я“

Лектор: Елица Стоилова, СЕО на Umni.bg

 

1. Планиране на чатбота

Кои са 7те смъртни гряха, които могат да провалят чатбота, и как да ги избегнем още по време на планирането?

Добри практики при планирането 

 

2. Изработка и поддръжка на чатбота

Елементи и функционалности на чатбота

Добри практики при изработката на чатбот

Демо на изработка

 

3. Промотиране на чатбот

Защо трябва да промотираме своя чатбот?

Как да използваме функционалностите на чатбота за неговото промотиране?

Идеи и примери за промотиране на чатбот онлайн и офлайн.

 

Udo Würtz

Deputy Chief Data Officer (CDO) of Fujitsu Platform Business

Udo Würtz is deputy Chief Data Officer (CDO) of Fujitsu Platform Business. In his function he advises customers at C-level (CIO, CTO, CEO,CDO, CFO) on strategies, technologies and new trends in the IT business. Udo Würtz is intensively involved in Fujitsu’s activities in the fields of artificial intelligence (AI), container technologies and the Internet of Things (IoT) and, as a Fujitsu Distinguished Engineer, gives lectures and live demos on these topics.

Емил Вагенщайн

Ozone.bg

Емил Вагенщайн е вторият служител, нает в Ozone.bg. В компанията е от началото на 2008 г., като независимо от формалната си позиция, която се променя през годините, остава активен участник в изграждането на уебсайта, оперативните процеси и технологичните разработки на групата.

 

От 2017 г. година Емил ръководи маркетинга на Ozone.bg. Отговорен е за цялостната стратегия на бранда и неговите проявления в онлайн и офлайн пространството. Управлява и другите брандове на групата – Pulsar Games и Baby.bg.

Христо Петров

Управляващ партньор в Голдън Вижън

Христо Петров е предприемач с над 15 г. опит в аутсорсинг индустрията. Управлява счетоводна къща Голдън Вижън, която има много голям опит в обслужването на съвременни бизнеси – онлайн търговци, програмисти, дизайнери, фрийлансъри, дигитални агенции и други. Христо е сред организаторите на протести пред Министерството на финансите през 2020 г. срещу Наредба Н-18, която по това време спъваше дейността на много предприемачи.

Милена Стойчева

Изпълнителен директор на JA Bulgaria

Милена Стойчева е изпълнителен директор на JA Bulgaria, както и съосновател на дъщерната компания на JA – The Edge: R&BD, които имат споделената мисия да подпомагат развитието на старт-ъп културата в България.

 
Милена вярва, че предприемаческото образование е ключът към едно по-прогресивно общество, в което младите хора реализират талантите си и сами градят бъдещето си.

 
Тя преподава иновации и предприемачество като гостуващ професор към Европейския институт за иновации и технологии. Тя е първият Декан по студентски въпроси на Американския университет в България. В допълнение на редица собствени начинания, тя е ключова фигура в групата по предприемачество и наука на образователния екип на Intel, Европа.

 
Милена има повече от 20 години опит в международни организации и компании. Била е председател на Глобалния съвет на страните-членки на Джуниър Ачийвмънт Уърлдуайд (JA Worldwide) и старши експерт на тема висше образование към Джуниър Ачийвмънт Европа.

 
Тя е носител на редица награди, сред които: наградата за женско лидерство на Посолството на САЩ в България, както и най-високата индивидуална награда за глобално лидерство на JA Worldwide „Soraya Salti” за 2021 г., връчена ѝ в знак на признание за оказване на обществено въздействие чрез икономическо овластяване.

 
Към момента Милена е член на Борда на „Европейски форум за жени новатори“ и работи активно за засилване на ролята на жените предприемачи в създаването на устойчиви и инклузивни иновационни екосистеми.

Юлиян Манев

Управляващ партньор на застрахователен брокер Алиант

Юлиян е водещ специалист в областта на финансовото и търговско застраховане в България. Той има над 15 години опит в сферата на финансите и застраховането, последните 10 от които заема ръководни позиции в някои от водещите български и европейски застрахователни компании. От 2021 год. е управляващ партньор на застрахователен брокер Алиант /бивш Синергон Инс/, чиято собственост придобива същата година. Той и неговият екип партнират с 1000+ частни компании и публични организации – много от тях лидери в своите индустрии – помагайки им да оптимизират своите оперативни и търговски резултати чрез ефективни решения за управление на риска.

Марио Идризов

Project manager и Strategist в екипа на дигитална агенция Markademics

Марио Идризов е Project manager и Strategist в екипа на дигитална агенция Markademics.

За последните 2+ години успява да подпомогне за изграждането на млад екип управляващ успешни рекламни кампании във Фейсбук за редица проекти в САЩ, Европа, Австралия и България. 

елена Герганова

Консултант и Треньор Бизнес Развитие

Консултант и Треньор Бизнес Развитие

www.elenagerganova.com

Предприемач

Съосновател на www.ancestralsuperfoods.bg

Автор на книгата „Пътеводител за предприемачи“ Седем стъпки от идея в продукт

https://elenagerganova.com/lending/

Автор на Програмата Бизнес Развитие

 

Квалификации

  • Магистър по Икономика
  • Международна специализация по мениджмънт и управление на човешки ресурси
  • Сертифициран коуч
  • Немски, английски, испански

йонко чуклев

Финансов директор на Cardinal Bites

Йонко Чуклев е финансов директор на Cardinal Bites и председател на Професионална асоциация по роботика и автоматизация. Има опит в работа по проекти в Лондон и Ню Йорк, включително по разработване на нов продукт, планиране на продажбите и анализ на жизнения цикъл на продукта. Участва като анализатор в някои от водещите бизнес медии у нас.

Борис Христов

Основател на 356labs

Борис е основател на бутикова презентационна агенция 356labs и най-голямата конференция за премиум презентационни умения в света – Present to Succeed. Той е изнесъл презентации с най-висок рейтинг в повече от 30 страни по света по теми, вариращи от разказване на истории и дизайн на слайдове до публично говорене. Той и неговата екипна работа за марки като Uber, Mastercard, Pernod Ricard и много други им помагат да пишат, проектират и предоставят наистина ефективни презентации, а отскоро – също и виртуални и хибридни събития.